Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Goed Jezelf:
  De rechtspersoon waaronder Heidi Scholte op het gebied van coaching, advies of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever:
  De partij die aan Goed Jezelf opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, advies of aanverwante werkzaamheden.
 • Coachee:
  De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, of aanverwante werkzaamheden.
 • Diensten:
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 • Overeenkomst:
  Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Goed Jezelf tot het verlenen van diensten door Goed Jezelf ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Goed Jezelf in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Goed Jezelf derden worden betrokken.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Goed Jezelf zijn overeengekomen.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Goed Jezelf deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Goed Jezelf treden alsdan in overleg om een nieuwe
  bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Goed Jezelf gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Goed Jezelf is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud en/of wijziging aan Goed Jezelf is bevestigd.
  2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle eventuele
  op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de
  opdrachtgever.
  3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als
  bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Goed Jezelf hebben ook een
  Overeenkomst gesloten indien Goed Jezelf een tussen Opdrachtgever en Goed Jezelf gemaakte
  afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien
  werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk
  betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Goed Jezelf tot een inspanningsverplichting waarbij Goed Jezelf gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Goed Jezelf dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Goed Jezelf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Goed Jezelf worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Goed Jezelf zijn verstrekt, heeft Goed Jezelf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Goed Jezelf een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Goed Jezelf op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Goed Jezelf de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Wanneer Goed Jezelf de opdracht krijgt om, op verzoek van de opdrachtgever, in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Goed Jezelf aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 6. Indien opdrachtgever een coaching-traject (bestaande uit meerdere sessies) heeft afgenomen, is het aan opdrachtgever om deze sessies ook daadwerkelijk te gebruiken c.q. af te nemen. Indien niet binnen acht kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste sessie, alle sessies (behorende tot het overeengekomen traject) zijn afgenomen, dan heeft opdrachtgeefster het recht om deze ongebruikte sessies te laten vervallen, zonder dat daar enige restitutie van (een evenredig deel van) het door opdrachtgever aan Goed Jezelf betaalde bedrag tegenover staat.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. Goed Jezelf is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
  de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Goed Jezelf draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Goed Jezelf en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Goed Jezelf zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Goed Jezelf is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goed Jezelf geen gebruik maken van deze producten, waarop Goed Jezelf rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Goed Jezelf is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Goed Jezelf bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Goed Jezelf gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) maar exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden..
 3. Goed Jezelf behoudt zich het recht voor om jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventuele door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vooraf aan de dienst of bij een Opdrachtgever anders dan de coachee binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Goed Jezelf op haar factuur aangegeven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Goed Jezelf over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Goed Jezelf hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien Goed Jezelf invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen ook alle kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Goed Jezelf is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Goed Jezelf niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Goed Jezelf jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het door opdrachtgever reeds aan Goed Jezelf betaalde honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Goed Jezelf is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Goed Jezelf zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Goed Jezelf is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Goed Jezelf is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Goed Jezelf bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Goed Jezelf duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Goed Jezelf en eventuele door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Goed Jezelf c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Goed Jezelf tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Goed Jezelf samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Goed Jezelf.
 8. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Goed Jezelf niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering door Opdrachtgever en/ of Coachee van Coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever en/of Coachee 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Goed Jezelf.
 3. Annulering door Opdrachtgever en/ of Coachee dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Goed Jezelf is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Goed Jezelf verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Goed Jezelf is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Goed Jezelf kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. opdrachtgever is er onverminderd en volledig aan gehouden de aan Goed Jezelf verschuldigde openstaande bedragen te betalen.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Goed Jezelf is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Goed Jezelf en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Goed Jezelf gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.